Inwentaryzacja powykonawcza budynków

Po wybudowaniu obiektu budowlanego kolejnym etapem inwestycji przy którym jest ustalenie położenia zrealizowanych obiektów, a także czynności ustalenia zgodności zrealizowanych obiektów inwestycji z projektem. Wymienione czynności nazywamy inwentaryzacją powykonawczą, a jej wyniki stanowią podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane geodezyjnej inwentaryzacji podlegają obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne. Starosta może również nałożyć obowiązek inwentaryzacji powykonawczej obiektów wymagających jedynie zgłoszenia roboty.

Bardzo istotne jest wykonanie geodezyjnego wytyczenia obiektów budowlanych wraz z przyłączami gdyż podczas inwentaryzacji powykonawczej sprawdza się między innymi rozbieżności w położeniu obiektów w stosunku do położenia projektowanego, które nie powinny przekraczać wartości 0.3 m (0.5 m dla terenów rolnych i leśnych). W takim przypadku geodeta określa położenie inwentaryzowanych elementów jako zgodne.

W przypadku inwentaryzacji budynku niezwykle istotne jest wydzielenie gruntów niezbędnych do korzystania z inwentaryzowanego budynku. Grunty takie wymagają zmiany sposobu użytkowania na użytek oznaczony jako B lub w przypadku gruntów użytkowanych rolniczo oznaczonych B-R, Ps i Ł.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie nakładają na inwestora, a konkretnie na kierownika budowy, obowiązek przygotowania dokumentacji powykonawczej po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych.

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą regulują wyżej wymienione przepisy oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych i przekazywanie tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Czas wykonania – standardowa usługa trwa 3-5 tyg

Cena pomiaru powykonawczego standardowego budynku wraz z pomiarem przyłączy wynosi 1000 zł.

Inwentaryzacja przyłącza

Geodezyjną inwentaryzacją uzbrojenia terenu nazywamy ustaleniem danych określających położenia i kształtu wybudowanych obiektów sieci uzbrojenia terenu w państwowym systemie odniesień przestrzennych.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej podlegają obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne.

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu regulują ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych i przekazywanie tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Czas wykonania – standardowa usługa trwa 3-5 tyg

Cena pomiaru powykonawczego przyłączy zazwyczaj wliczona jest w cenę pomiaru powykonawczego budynku.