Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane geodezyjne opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej jest konieczne do wykonania projektu budowlanego.

Treścią mapy do celów projektowych są dane zawarte na mapie zasadniczej do których zaliczymy odpowiednie zbiory danych zawartych w bazach danych ewidencji gruntów i budynków, bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazie danych obiektów topograficznych, bazy danych SOG, POG i PRG uzupełnionej o:

– opracowane geodezyjnie linie zabudowy, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w planie miejscowym lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

– usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody

usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.

Wykonywanie map dc. projektowych regulują przepisy ustawy Prawo budowlane z z dnia 7 lipca 1994 r.,zaś szczegółowy tryb i zakres reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie podczas projektowania

Powierzchnie do opracowania mapy do celów projektowych obliczamy wraz z kołnierzem 30m wokoło inwestycji.

Czas wykonania – od 2 tyg do kilku miesięcy (w zależności od złożoności prac, pracy urzędów)

Ceny mapy do celów projektowych są bardzo różne i zależne od kilku czynników takich jak: powierzchni terenu objętego opracowaniem geodezyjnym, dodatkowych wymagań projektanta.

Mapy do celów prawnych

Są wykonywane podczas typowych postępowań administracyjnych, służy do dokonywania czynności prawnych takich jak wpis w księdze wieczystej. Przykładem mapy do celów prawnych jest mapa z podziału nieruchomości, mapa nieruchomości, mapa wznowienia znaków granicznych, mapa rozgraniczenia nieruchomości.

Czas wykonania – od 3 tyg do kilku miesięcy (w zależności od rodzaju procedury, złożoności prac, pracy urzędów)

Ceny mapy do celów prawnych są różne zależne od rodzaju postępowania.