Wytyczenia budynków

Kolejnym etapem realizacji inwestycji jest geodezyjne opracowanie dokumentacji projektowej w celu wytyczenia obiektu budowlanego w terenie. Jest to niezbędna czynność dla każdego inwestora bez której nie można rozpocząć budowy domu. Ustawa prawo budowlane nakłada na inwestora obowiązek przestrzennego usytuowania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym w szczególności zachowaniu odpowiednich odległości względem granic nieruchomości, obiektów istniejących i projektowanych.

W praktyce geodeta wytycza w terenie osie konstrukcyjne budynku przez oznaczenie wskaźników, punktów określających położenie projektowanych osi. Następnie wyznacza wysokość posadowienia zera budynku. W końcowym etapie zadania wykonawca prac geodezyjnych kontroluje tyczenie sprawdzając miary czołowe, przekątne i utrwala wyżej wymienione dane na szkicu tyczenia, który przekazuje kierownikowi budowy.

Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie czynności geodezyjnego wytyczenia obiektów budowlanych przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Czynności wytyczenia obiektów reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz rozporządzenie MGiB z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Czas wykonania ok. 2 dni roboczych (jeden dzień na przygotowanie i opracowanie szkicu dokumentacyjnego i szkicu tyczenia, drugi dzień na pomiary realizacyjne)

Cena wytyczenia obiektu budowlanego w terenie zależy od złożoności budynku, ilości tyczenia osi, konieczności obsługi budowli w trakcie budowy. Cena standardowego obiektu budowlanego wyznaczonego bez przyłączy wynosi 700 zł

 

Wytyczenia przyłączy

Wyznaczenie w terenie odcinków sieci uzbrojenia terenu (tzw. przyłączy) dochodzących do istniejących bądź projektowanych budynków jest również zadaniem geodety. Wykonanie przyłączy na chwilę obecną nie wymaga pozwolenia na budowę, a mimo to jako praca wymagająca zgłoszenia pracy budowlanej jest robotą wymagająca geodezyjnego wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej.

Wg. ustawy prawo budowlane przyłączem nazywamy nazywamy odcinek sieci uzbrojenia terenu łączącą sieć główną z obiektem budowlanym zapewniający jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wśród nich możemy wymienić przyłącza, kanalizacyjne, gazowe, wodociągowe, telekomunikacyjne. Często zdarza się że:

Wykonawca prac geodezyjnych również podobnie jak w przypadku tyczenia budynków stwierdza wykonanie czynności geodezyjnego wytyczenia sieci uzbrojenia terenu przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy

Czynności wytyczenia obiektów reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz rozporządzenie MGiB z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie i rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Czas wykonania ok. 2 dni roboczych (jeden dzień na przygotowanie i opracowanie szkicu dokumentacyjnego i szkicu tyczenia, drugi dzień na pomiary realizacyjne)

Cena wytyczenia przyłączy zależy od ilości, długości: ok. 100 zł za przyłącze