Inwentaryzacja powykonawcza budynków

Po wybudowaniu obiektu budowlanego kolejnym etapem inwestycji jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Jej zadaniem jest ustalenie położenia zrealizowanych obiektów, a także czynności ustalenia zgodności zrealizowanej inwestycji z projektem. Wynikiem inwentaryzacji jest aktualizacja danych o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów i możliwość odbioru budynku przez klienta.

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane geodezyjnej inwentaryzacji podlegają obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz przyłącza. Starosta może również nałożyć obowiązek inwentaryzacji powykonawczej na obiekty wymagające jedynie zgłoszenia roboty.

Podczas inwentaryzacji powykonawczej sprawdza się między innymi rozbieżności w położeniu obiektów w stosunku do położenia projektowanego. Nie powinny one przekraczać wartości 0.3 m (0.5 m dla terenów rolnych i leśnych). W takim przypadku geodeta określa położenie inwentaryzowanych elementów jako zgodne. Dlatego poprawne wykonanie geodezyjnego wytyczenia obiektów budowlanych jest szczególnie istotne.

W przypadku inwentaryzacji budynku niezwykle istotne jest wydzielenie gruntów niezbędnych do korzystania z inwentaryzowanego budynku. Grunty takie wymagają zmiany sposobu użytkowania. Użytek zmieniany jest na B lub w przypadku gruntów użytkowanych rolniczo na użytki B-R, B-Ps
lub B-Ł.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane nakłada na inwestora, a konkretnie na kierownika budowy, obowiązek przygotowania dokumentacji powykonawczej po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych.

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą regulują wyżej wymienione przepisy oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Czas wykonania: standardowa usługa trwa 3-5 tygodni.

Cena pomiaru powykonawczego: dla standardowego budynku wraz z pomiarem przyłączy wynosi ok. 1000 zł.

Inwentaryzacja przyłącza

Geodezyjną inwentaryzacją uzbrojenia terenu nazywamy ustalenie danych określających położenie i kształt wybudowanych obiektów sieci uzbrojenia terenu.

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej podlegają obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz przyłącza. Wśród nich wyróżnia się elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne.

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu regulują Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Czas wykonania: standardowa usługa trwa 3-5 tygodni.

Cena pomiaru powykonawczego: dla przyłączy jest zazwyczaj wliczona w cenę pomiaru powykonawczego budynku.

Zapraszamy do kontaktu.

inwentaryzacja