Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych

Wykonanie map jest konieczne dla realizacji każdego projektu budowlanego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Treścią mapy do celów projektowych są dane zawarte na mapie zasadniczej. Zaliczymy do nich odpowiednie zbiory danych zawartych w bazach danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB), bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazie danych obiektów topograficznych (BDOT), bazach danych osnowy geodezyjnej (SOG, POG) i granic administracyjnych (PRG). Ponadto, w zależności od potrzeb, na MDCP przedstawia się:

– opracowane geodezyjnie linie zabudowy, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz osie ulic i dróg. Gdy zostały ustalone w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego;

– usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,

usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.

Wykonanie map do celów projektowych regulują przepisy Ustawy Prawo budowlane. Szczegółowy tryb i zakres reguluje zaś Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Czas wykonania: od 2 tyg do kilku miesięcy (w zależności od powierzchni opracowania, złożoności prac, pracy urzędów).

Ceny mapy do celów projektowych: różnią się między sobą w zależności od kilku czynników takich jak: powierzchnia terenu objętego opracowaniem geodezyjnym, dodatkowye wymagania projektanta.

Wykonanie map do celów prawnych

Mapy do celów prawnych są wykonywane podczas typowych postępowań administracyjnych związanych z nieruchomościami. Umożliwiają dokonania czynności prawnych takich jak wpis w Księdze Wieczystej, sprzedaż, kupno czy ustalenie służebności dla nieruchomości. Przykładem mapy do celów prawnych jest mapa z podziału nieruchomości, mapa nieruchomości, mapa wznowienia znaków granicznych, mapa rozgraniczenia nieruchomości.

Czas wykonania:
od 3 tyg do kilku miesięcy (w zależności od rodzaju procedury, złożoności prac, pracy urzędów)

Ceny mapy do celów prawnych: są różne w zależności od rodzaju postępowania.

Zapraszamy do kontaktu.

wykonanie map